KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında genel bilgilendirme

24 Mart 2016’da kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’na şu linkten ulaşılabilir: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf .

Şirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini KVKK kapsamında gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sit. No: 255/B02 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 175970-5 sicil numarası ile kayıtlı SHEMSA NATURALS TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) tarafından bu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı çerçevede işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması, siparişinizin alınması ve yerine getirilmesi, sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi, ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi, çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler ile internet sitesinin özelliklerinden faydalanmanız, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesini ifade etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizin internet sitesi, sosyal medya kanalları ile mobil ortamda mobil uygulamalarımız aracılığıyla elektronik yollardan edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in elektronik ticaret faaliyetleri sebebiyle veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, bu kapsamda Şirketimiz’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için verilerinizi işlemesinin zorunlu olması, Şirketimiz ile iletişim hakkınızın, Şirketimiz’den ürün satın alma hakkınızın ve bu işlemler ile bağlantılı diğer haklarınızın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI;

Kişisel verileriniz, 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için e-ticaretten kaynaklı Şirketimiz’in hizmet aldığı ödeme/tahsilat sistemleri, bankalar, grup şirketleri, tedarikçiler, kargo şirketleri, hizmet kalitesini artırmak ve gerekli bilgilendirmeyi yapmak üzere GSM operatörleri, kişiye en uygun ve kaliteli hizmeti sağlamak adına CRM (Müşteri İlişkileri Yönetim) sistemleri, call center hizmetleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, onay vermeniz halinde verilerinizin yurt dışında bulunan serverlarda muhafaza edilmesi amacıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimiz’in e-posta adresine iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bilginize sunarız.

SHEMSA NATURALS TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.